4 Stars User Rating
Opera Next is a parallel build of Opera, with cutting-edge features. It is useful especially to developers and testers. You can install it and run it independently of your primary version of Opera; the two do not mix. To avoid confusion, Opera and Opera Next are distinguishable by their appearance: but it is the difference in behavior that truly distinguishes Opera Next: every time a new snapshot appears on the. , including all of the alphas and betas released by Opera. To slow down the release cycle, so that you only get alphas and betas, but not all the snapshots from the Opera Desktop Team, unselect the option.

Tổng quan

Opera Next là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Mathieu Henri, Gautam Chandna, Christian Mangnus Sinding-Larsen, Opera Software ASA.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Opera Next là 24.0.1558.51, phát hành vào ngày 28/08/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/06/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 12.50, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

Opera Next đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 33,2MB.

Người sử dụng của Opera Next đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Opera Next!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Opera Next cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Mathieu Henri, Gautam Chandna, Christian Mangnus Sinding-Larsen, Opera Software ASA
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại